koishi用不了

如题如题如题如题

1 个赞

互助版离谱提问的集大成者出现了

1 个赞

打卡!

2 个赞

合影!

2 个赞

好好好,别用了,koishi不适合你

2 个赞

到此一游!

2 个赞

打卡-

3 个赞

怎么个用不了法 建议去用户群提问

3 个赞

然后光速被ban :rofl::point_right:

2 个赞

谁敢ban我大哥:rage:

2 个赞

哪里有问题?装了什么插件?运行环境是什么?
一个不说,我只能搬出那句经典的:
“你TM过来找茬的是吧”

2 个赞


974d109a533790bd2b9a0af710557844

2 个赞

鐘緒到此一游

1 个赞