nuqneH

nuqneH.

mayqo’ jIH. SaqIHmo’ jIQuch. tlhIngan Hol vIHaD jIH.

tlhIngan Hol Dajatlh’a’?

Satlho’.

1 个赞

坏了这下模因污染了

3 个赞

克林贡语?

2 个赞

HIja’.

tlhIngan Hol Dajatlh je?

3 个赞

pomýa, áso

2 个赞

应该是

2 个赞

你想要什麼。 我很親密。 我很高興見到你現在的我。 我有固執的克林貢語。 你會說克林貢語嗎? 謝謝。

2 个赞

bIQaghpu’.

DIp DelwI’be’ ‘oH.
jIHvaD mayqo’ ponglu’.

2 个赞

im esum cįlingoñla.

conī esu rinentu vim cįlingoñla?

mi viprév Colingonla.
ûnri ynenuh lodh pal min?

2 个赞