waifu插件指令执行后无反应,控制台显示"Cannot read properties of undefined(reading'push')"'

输入:“waifu”
返回:“发生未知错误。”
其他插件也出现类似问题

1 个赞


沙盒中可以使用

1 个赞

已解决

1 个赞

自修复坛友

1 个赞